Pobarva.net

Pobarva.net website

This is another pure CSS animation showing the night life in the big city. On this website are animated logo, elevators in skyscrapers and cars. Under the road are the garage, in which are hidden links to pobarva designed websites.

Spletna stran Pobarva.net

Gre za še eno čisto CSS animacijo, ki prikazuje nočno dogajanje v velemestu. Na tej spletni strani je animiran logotip, dvigala v nebotičnikih in avtomobili. Pod cesto se nahajajo garaže, v katerih so skrite povezave na pobarvine izdelane spletne strani.

Copyright by / Avtorske pravice pobarva.net

Day-night animation

Day-Night Animation

This is a pure CSS animation showing the rotation of day and night in the city. Animation includes the rotation of the sun accompanied by the shadow and the rotation of the moon with night lighting of the lights in the homes of the city.

Animacija Dan-Noč

Gre za čisto CSS animacijo, ki prikazuje rotacijo dneva in noči v mestu. Animacija zajema rotacijo sonca s spremljajočo se senco in rotacijo lune z nočnim prižiganjem luči v stanovanjih mesta.

Copyright by / Avtorske pravice pobarva.net

Trinity animation

Amaranthe Trinity Lyrics Animation

This is a pure CSS animation of musical text by Swedish metal group Amaranth from their third Massive Addictive album. Animation is represented by the rotating gears, in which it shows the musical text. It should be noted that the original drawings for Amaranthe made by Gustavo Sazes, but animation and coding itself, it is all my work.

Animacija glasbenega teksta Trinity skupine Amaranthe

Gre za čisto CSS animacijo glasbenega teksta švedske metal skupine Amaranthe iz njihovega tretjega albuma Massive Addictive. Animacija je predstavljena z rotirajočimi se zobniki, v katerih je prikazan glasbeni tekst. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je originalne risbe za Amaranthe izdelal Gustavo Sazes, sama animacija in kodiranje, pa je popolnoma moje delo.

Animation made by / Animacijo izdelal TP Tomaž Prevodnik

Supersonic store
Replica
Photodance
Rhino Ipsum
Skyward